HĽADÁME

OVLÁDAČ C1E

Pre vnútroštátnu a medzinárodnú diaľkovú dopravu v oblasti voľne loženého tovaru so skúsenosťami s pešou dopravou!

Licencia EÚ vašej zasielateľskej agentúry v Dolnom Bavorsku